• Olsztyn aktywnie.

  Nasza strona poświęcona jest akcji Olsztyn Aktywnie.

  1. Rusza nasza 12 już akcja w programie Olsztyn Aktywnie pod hasłem ,,Bioaktywnie po zdrowie”. W tym roku i okresie wakacyjnym będziemy zapraszać i zachęcać wszystkich chętnych mieszkańców i turystów Olsztyna i okolic do udziału w zajęciach wszechstronnego ruchu zgodnie z programem naszej Akademii, z którym możemy zapoznać się na naszej stronie. Będziemy nauczać ruchu, który pozwoli odbudować i poprawić pięć najważniejszych funkcjonalności ruchowych i zdrowotnych, wzmocnić całą konstrukcję mięśniowo-stawową ciała, poprawić wydolność oddechową i krążeniową, sylwetkę, zmniejszyć sztywność i poprawić ruchomość ciała oraz koordynację i wewnętrzny spokój. Program zajęć zawsze aktualny jest w zakładce Fundacja. Mamy maty do ćwiczeń i inny sprzęt. Potrzebne jest mocne zainteresowanie swoim zdrowiem, optymizm, silne postanowienie solidnej i rzetelnej pracy i szczere chęci. To są zajęcia dla wszystkich chętnych od 10 do 99 roku życia. Dla każdego niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Bo tylko właściwy, bezpieczny i wszechstronny ruch aktywuje funkcje organizmu, które pozwalają na regenerację i odbudowę zdrowia.
   Zajęcia w ramach akcji Olsztyn aktywnie ,, Bioaktywnie po zdrowie” w każdy poniedziałek i każdą środę o godz. 17.30 oraz każdą niedzielę o godz. 8.30 na dużym zieleńcu w Parku Jakubowym przed CEIiK vis a vis przychodni lekarskiej na Al. Wojska Polskiego 33.
 • Zapisy.

  Na zajęcia w naszej Akademii może przyjść każdy w wieku starszym od 12 lat w dowolnym momencie. Program ruchu w naszej Akademii służy każdemu niezależnie od tego czy wykonuje aktywność ruchową czy nie ćwiczy nic. Nasz ruch pomaga wszystkim, w tym osobom aktywnym jednokierunkowo w jednej ulubionej dyscyplinie np. osobom biegającym, rowerzystom, maszerującym z kijkami, pływającym. U takich osób zauważa się często wielokierunkową sztywność ciała oraz znaczne ograniczenie ruchomości w pozycjach i formach tych ruchomości ciała, które w ogóle w ich dyscyplinie nie funkcjonują. To się w miarę upływu czasu utrwala i prowadzi nieraz do kłopotów z kręgosłupem stawami czy mięśniobólami. Bardzo wskazane jest systematyczne wykonywanie ruchu wg programu naszej Akademii dla wszystkich osób ze znaczną słabością fizyczną, z duża sztywnością całego ciała, z ograniczona ruchomością, z nadwagą i otyłością, z utratą koordynacji i równowagi, ze słabą wydolnością oddechową, krążeniową i mięśniową. Mogą nasz program ruchu wykonywać, a nawet powinny (po uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym leczenie) osoby po zawałach, udarach i wylewach, osoby starsze, z cukrzycą, osoby leczone w procesie nowotworów narządowych oraz w trakcie terapii po leczeniu. Z uwagi na specyficzną metodykę realizacji ruchu w naszej Akademii nie ma przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach osób chorych na różne choroby narządowo-układowe czyli wewnętrzne, a nie tylko choroby czy urazy układu ruchu.

  Każda osoba może przyjść na zajęcia w dowolnym momencie i wziąć udział w ćwiczeniach w jednej z grup systemowych. Jeżeli zdecyduje się pozostać w Akademii i brać udział w zajęciach, składa deklarację członka Akademii Aktywności Prozdrowotnej, otrzymuje regulamin członka i zajęć w Akademii (do wglądu poniżej ) i zaczyna razem z nami wspólną pracę nad odbudową i rozwojem zdrowia, realizując ruch z programu Akademii wg swojego wyboru. O różnorodności systemów ruchu i jego działaniu można zapoznać się w zakładkach naszej strony. Składając deklarację, każdy członek Akademii deklaruje, że będzie brał udział w zajęciach zgodnie z zaleceniami naszego regulaminu. Zalecenia te służą temu, żeby zachować bezpieczeństwo w trakcie zajęć, realizować ruch jak najbardziej pożytecznie, wszechstronnie z korzyścią dla zdrowia mając na uwadze własny stan zdrowia i własne ograniczenia z niego wynikające.

  REGULAMIN AKADEMII AKTYWNOŚCI PROZDROWOTNEJ FUNDACJI BIOAKTYWNI W OLSZTYNIE.
  1. Akademia Aktywności Prozdrowotnej jest prowadzona w ramach działań statutowych Fundacji Bioaktywni, gdzie podstawą pracy Akademii jest organizacja zajęć z ruchu prozdrowotnego wg programu Akademii.
  2. Akademia Aktywności Prozdrowotnej jest otwarta dla wszystkich osób chętnych pow. 12 roku życia niezależnie od stanu zdrowia. Każda osoba z chwilą przystąpienia do zajęć ruchowych staje się członkiem Akademii. Podstawą uczestnictwa w pracach Akademii jest prawidłowo, w pełni wypełniona deklaracja podpisana zgodnie z datą przystąpienia.
  3. Akademia opiera się na działaniu non profit i dla swojego działania ponosi koszty organizacji wszystkich działań statutowych, w tym, koszty organizacji i prowadzenia zajęć ruchowych, dla których, niezbędny jest sprzęt i pomoce do ćwiczeń, koszty wynajmu pomieszczeń do ćwiczeń i innych form działalności statutowej, opłaty mediów i sieci GSM, przygotowania materiałów edukacyjno-informacyjnych oraz ponosi inne koszty działalności statutowej. Każdy członek Akademii wnosi miesięczną składkę w formie darowizny na poczet pokrycia i zabezpieczenia wszystkich kosztów statutowej działalności Fundacji Bioaktywni. W zależności od formy, zakresu i kosztów realizowanych działań statutowych składki mogą być zmienne i dostosowane w swojej wysokości do ponoszonych bieżących kosztów.
  4. W przypadku realizacji zadania publicznego, w ramach grantu, dotacji lub innego wsparcia finansowego, które pokryją w całości koszty przygotowania, organizacji i realizacji takiego programu, działania i zajęcia będą prowadzone non profit bezpłatnie.
  REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH AKADEMII AKTYWNOŚCI PROZDROWOTNEJ
  5. Każdy uczestnik zajęć Akademii deklaruje lub zgłasza swoje uczestnictwo w zajęciach Akademii do prowadzącego zajęcia instruktora Akademii, składając deklarację. Wszystkich uczestników zajęć ruchowych Akademii obowiązuje zachowanie pełnej uważności, świadomości i spokoju w trakcie zajęć, kulturalnego zachowania wobec innych członków Akademii oraz zachowania porządku i poszanowania własności w trakcie pobytu w pomieszczeniach i obiektach udostępnionych Fundacji.
  6. Każdy kto deklaruje przystąpienie do zajęć ruchowych powinien poinformować w deklaracji oraz instruktora prowadzącego zajęcia, o swoich poważnych chorobach lub przebytych i leczonych urazach, celem ewentualnego uzgodnienia zakresu realizacji ruchu w zajęciach.
  7. Wszelkie materiały informacyjne o naszej Fundacji, programie zajęć Akademii są publiczne, ogólnodostępne i mogą być powielane i rozpowszechniane. Nie wolno nikomu wykorzystywać znaków, logotypu, pieczątek, profilu Facebooka czy Google, do reklamowania i umieszczania informacji i treści nie związanych z Fundacją i Akademią.
  8. Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do bezpiecznego dla swojego zdrowia, uważnego i świadomego wykonywania ćwiczeń, w zakresie i formie dostępnych dla możliwości jego organizmu. Celem bezpiecznego i pożytecznego działania ruchu każdy uczestnik zajęć Akademii, powinien w pełni i uważnie słuchać instrukcji ćwiczeń i wykonywać ruch zgodnie z nimi. Na zajęciach Akademii nie należy wykonywać swoich indywidualnych ćwiczeń, które nie należą do programu ruchu Akademii, a za następstwa urazu czy wypadku w trakcie takich ćwiczeń odpowiedzialność w pełni ponosi uczestnik zajęć.
  Rachunek Fundacji do wpłat składki darowanej : BNP Paribas Polska SA
  95 1600 1462 1740 7429 0000 0001 tytuł wpłaty : w tytule wpłaty podajemy Imię i nazwisko składka darowana.

  DEKLARACJA CZŁONKA AKADEMII AKTYWNOŚCI PROZDROWOTNEJ w OLSZTYNIE
  ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
  Imię i nazwisko rok urodzenia
  Deklaruję przystąpienie do zajęć organizowanych i prowadzonych przez Akademię Aktywności Prozdrowotnej Fundacji Bioaktywni w Olsztynie jako uczestnik zajęć. Zapoznałam/em się z treścią, akceptuję i obowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Akademii i Regulaminu Uczestnictwa w Zajęciach Akademii Aktywności Prozdrowotnej.
  Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Ja niżej popisana/podpisany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących kategorii moich danych osobowych (imię, nazwisko, telefon, mail, adres), w zakresie przystąpienia do zajęć jako członka Akademii Aktywności Prozdrowotnej Fundacji Bioaktywni w Olsztynie. Dane te nie będą nikomu udostępnione.
  adres zamieszkania …………………………………………………………………..…… …………………………………………………..……………..……
  adres poczty mail ..………………………………………………..….……………..… numer telefonu ………………………………………………….……………………
  Informacja o przeciwskazaniach do wykonywania pewnych form ruchu z uwagi na stan zdrowia
  ……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..……………………………………………………..……………..
  ……………………………………………………………………..…………………………………………………………………….. W braku przeciwskazań proszę wpisać BRAK
  Czytelny podpis uczestnika zajęć Akademii ………………………………………………………………………..